Lenghe furlane

05/12/2010 | Leterature furlane

a cura di Gianni Nazzi

Ve’ ca la liste dai Classics des leteraduris forestis publicâts par cura de Clape culturâl Acuilee di Udin (par informazions si pò scrivi al numar di fax:

(Italie)(0432 – 500543):

1. C. Perrault, Lis contis di comari očhe, 1976
(traduzion di Osiride e Sandri Sec dai Juris)

2. J. Whiting, Cence parcè, 1976
(traduzion di Elio Pellizzoni)

3. Molière, La gelosìe dal Barbeğuan, 1976
(Traduzion di Ane Marie Valane)

4. S. Beckett, Spietand Godò, 1977
(traduzion di Silvana Schiavi Fachin)

5. Dante Alighieri, Infiêr III, Purgatori V, Paradîs I, 1977
(traduzion di Domeni Zannier)

6. E. Hemingway, Lis nêvs dal Kilimangiaro, 1977
(traduzion di Agnul di Spere)

7. T. Williams, Jentrade improibide – Tal scûr di une čhàmare, 1978
(traduzion di Agnul di Spere)

8. B. Brecht, Mari Courage e i siei fîs, 1978
(traduzion di Marisa Serafini)

9. S. Panitz, La balade di Bepo Pelôs, 1978
(traduzion di Elio Pellizzoni)

10. A. Conan Doyle, Il câs dal rubìn turchìn, 1981
(traduzion di Douglas B. Gregor)

11. L. Pirandello, L’omp cul flôr in bočhe, 1983
(traduzion di Ğuan Bosniac)

12. A. Conan Doyle, Il câs des gimulis Stoner, 1983
(traduzion di Douglas B. Gregor)

13. A. Cechov, Barbe Vania, 1984
(traduzion di Ğuan Bosniac)

14. J. Manrique, Corot pe muart di so pari, 1984
(traduzion di Giancarlo Ricci)

15. Molière, L’avâr, 1985
(traduzion di Ğuan Bosniac)

16. W. Shakespeare, Il re Lear, 1986
(traduzion di Ğuan Bosniac)

17. F. García Lorca, Yerma, 1987
(traduzion di Ğuan Bosniac e Grancarlo Ricci)

18. Molière, Dom Ğuan, 1988
(traduzion di Ğuan Bosniac)

19. E. Ionesco, La čhantarine crope, 1989
(traduzion di Ğuan Bosniac)

20. G. Bernanos, I dialigs des Carmelitanis, 1989
(traduzion di Ğuan Bosniac)

21. H. C. Andersen, La sirenute e altris contis, 1990
(traduzion di Lucian Zili)

22. J. e V. Grimm, Flabis, 1991
(traduzion di Juliane Blasich)

23. J.W. Goethe, Egmont, 1991
(traduzion di Renzo Balzan e Sergio Fantini)

24. I. Cankar, La colpe e altris contis, 1992
(traduzion di Ğuan Nazzi)

25. K. Wojtyla, La buteghe dal oresin, 1992
(traduzion di Robert Onğhar)

26. C.C.S. Crone, Gimnasi e amôr, 1993
(traduzion di Ğiorğ Faggin)

27. J. Ramón Jiménez, Eternitâts, 1994
(traduzion di Agnul de Spere)
28. T.S. Eliot, Sassinament te catedrâl, 1995
(traduzion di Ğuan Nazzi)

29. F. Kafka, La metamòrfose, 1996
(traduzion di Ğuan Nazzi e di Robert Onğhar)

30. D. Fabbri, Procès a Jesù, 1997
(traduzion di Ğuan Nazzi)


CLASSICS DE LETERADURE LADINE DAL FRIÛL

1. Toni Broili, Disevot poesìis, 1974

2. Vitor Cadel, Fueis di Lerie, 1974

3. Eusebi Stele, Opera omnia, 1974

4. Alviero Negro, Il bunker, 1980

5. Celso Macor, I vôj dal petaròs, 1986

6. Catarine Percude, Prosis furlanis, 1993

7. Josef Marchet, Cuintristorie dal Friûl, 1994


BIBLIOTECHE POPOLÂR FURLANE

1. La čhančon di Nadâl, 1973

2. Contrast tra carnavâl e cresime, 1975

3. Čhartis geografichis a stampe dal Friűl, 1980


GOLAINE “NAZION FURLANE”

1. Lis plui bielis poesìis, 1974

2. Il Vanzeli di N.S.J.C. seond Ğuan, 1975

3. Ğ.N. Matalon, Dizionari inlustrât dal cuarp dal omp, 1976

4. Il čhant dai čhants, 1978

5. Di Carnera a Zoff: i campions dal Friûl, 1984

6. Friûl e spetacul, 1985

7. Lètare a Diognêt, 1996


LIBRIS PAI FRUTS

1. Ğ.B. Galeri, Creaturis di Diu, 1973

2.Pp.Aa., Il tesaur de leteradure pai fruts, 1987

SERIE COLÔRS

1. Friûl: popul e lenghe, 1972

2. G. Frau, Individualità linguistica del Friulano, 1974

3. Declarazion universâl dai derìts dal omp, 1974

4. G. Menis, Storie dal popul furlan, 1974

5. G.N. Matalon, Dopre la tô lenghe. Gramatiche furlane, 1975

6. G. Frau, La lenghe furlane, 1975

7. Il catechism, cens des edizions dal 1700 e dal 1800, 1977

8. G.N. Matalon, Lenghe e culture. Cuadêr di esercitazions, 1975

9. R, Biasutti, Bibliografia del teatro friulano, 1988

10. G. Nazzi, Defriulanizzazione di Gorizia, 1995

11. G. Nazzi, Trieste e il Friuli, 1996

12. G. Nazzi, Venezia e il Friuli(in preparazione)

13. C. Marcato, Storia della lingua friulana (in preparazione)

14. RAI – Radio Servola Trieste (in preparazione)

16. La “benemerita” Società Filologica Friulana (in preparazione)

16. Aa. Vv. Friûl e forest (in preparazione)

17. Friûl DOC e Friûl DOG (in preparazion)

18. Friulkitsch (in preparazion)

EXTRA

1. Ğ. Faggin, Il savôr dal pan, 1995